Нерідко у процесі здійснення суб”єктами господарювання (юридичними особами,  фізичними особами-підприємцями) своєї господарської діяльності  виникає необхідність захисту їх порушених прав та інтересів. Підприємства та організації можуть захистити свої права та інтереси через звернення  до господарського суду з позовом на юридичну чи фізичну особу-підприємця, яка порушила або порушує їх права.
Право отримати якісну правову допомогу та свободу щодо захисту своїх прав передбачено Конституцією України, зокрема ст.59 «Кожен має право на правову допомогу…. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.».

Підприємства та організації мають право звертатися до господарських судів України за захистом своїх прав та інтересів  на підставі  ст. 1 ГПК України.
Так, зокрема, стаття  12 ГПК України визначає, що господарський суд розглядає спори, що виникають під час укладення та виконання договорів (контрактів), справи про банкрутство, спори, щодо порушення конкурентного законодавства, спори, що виникають із корпоративних відносин товариства та його засновників (учасників), земельні спори, що виникають між господарчими суб”єктами, окрім тих, які віднесені до компетенції адміністративних судів, тощо.

Звичайно, будь-яке підприємство чи фізична особа-підприємець, намагаються залагодити всі спірні моменти та конфлікти, які виникають під час їх взаємовідносин із контрагентами у мирний спосіб (ухвалення спільного рішення, підписання мирової угоди тощо). Однак, на жаль, багато спорів  все ж-таки не вдається вирішити мирно і тоді виникає необхідність розгляду їх у судових органах.

Тож тоді, важливим моментом для підприємства стає- ефективний захист його прав та законних інтересів у судових органах, який має забезпечуватися професійними діями його представника. У цьому випадку представництво інтересів у господарському суді професійним юристом гарантує досягнення бажаного результату.

Важливо знати, що представництво інтересів підприємств, організацій здійснюється на підставі норм Господарського процесуального кодексу України (стаття 28). Представниками будь-яких підприємств чи організацій у господарському суді можуть бути їх керівники, штатні юрисконсульти або будь-які інші особи- професійні представники  (адвокати чи інші фахівці у галузі  права), які мають відповідний практичний досвід, фахову кваліфікацію та можуть ефективно захищати інтереси свого клієнта в господарському суді. Повноваження такої особи засвідчуються довіреністю, оформленою у встановленому законодавством порядку.

Для належного забезпечення прав юридичних чи фізичних осіб-підприємців у господарських судах, останні надають своїм представникам право: подавати позови, знайомитися з матеріалами порушених справ, робити з них необхідні копії, брати участь у розгляді справи судом, подавати докази та брати участь у їх дослідженні, звертатися із клопотаннями, надавати усні і письмові пояснення суду, оскаржувати рішення, постанови й ухвали суду, включаючи подання апеляційних, касаційних скарг, клопотань та інших процесуальних документів, а також добросовісно користуватись іншими процесуальними правами. Конкретні умови представництва інтересів підприємств, організацій  визначаються договором (у усній або письмовій формі), який довіритель укладає з адвокатом чи іншим представником, тощо.

Захист прав та законних інтересів підприємств, організацій та приватних підприємців у господарських судах є одним із напрямків діяльності СТОЛИЧНОГО ЮРИДИЧНОГО БЮРО.

Юристи нашої компанії мають великий практичний досвід та готові надавати послуги представництва як у досудовому врегулюванні будь-яких спорів так і у вирішенні спорів у господарських судах у будь-якому регіоні України, апеляційних господарських судах та Вищому господарському суді України.

У разі, якщо матиме місце неоднозначне застосування господарськими судами України чинного законодавства, ми забезпечимо підготовку необхідних документів та належне представництво інтересів у Верховному суді України.