ДОГОВІР

відступлення корпоративних прав засновника товариства

м. Київ                                                                             “____”__________20___р.

ПРОДАВЕЦЬ: _________________, що є засновником ПП «__________», з однієї сторони,  і

ПОКУПЕЦЬ: ТОВ «______________» в особі директора _____________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали даний Договір про наступне:

 1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПРОДАВЕЦЬ уступає ПОКУПЦЮ свої корпоративні права засновника ПП (далі за текстом – ПП), а ПОКУПЕЦЬ приймає та оплачує зазначені корпоративні права.

1.2. Відомості про ПП:

1.2.1. Фірмове найменування: «_________».

1.2.2. Організаційно-правова форма: приватне підприємство.

1.2.3. Зареєстровано: _______________.

1.2.4. Код ЕДРПОУ ______________.

1.2.5. Місцезнаходження: м. ___________.

 2.   ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. За уступку корпоративних прав засновника ПОКУПЕЦЬ зобов’язується сплатити ПРОДАВЦЮ _____________ грн (далі – Вартість прав).

2.2. ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату Вартості прав протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту набрання чинності даним Договором.

 3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується до переходу корпоративних прав до ПОКУПЦЯ:

3.1.1.Отримати земельну ділянку площею _______ кв.м, що знаходиться за адресою: м. ________________, (надалі – земельна ділянка-1) уклавши договір купівлі-продажу земельної ділянки-1 з Київською міською радою.

3.1.2. Побудувати на земельній ділянці-1 пункт приймання вторинної сировини, характеристики якого зазначені у Додатку №1 до даного Договору.

 3.2. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується:

3.2.1. Вчасно здійснити оплату Вартості прав, передбачену п. 2.1. Договору.

3.2.2. Після здійснення державної перереєстрації ПП, пов’язаної з уступкою корпоративних прав засновника за даним Договором, скласти та подати на ім’я відповідних органів місцевого самоврядування заяву про відмову на користь ДП  від земельної ділянки, що належить ПОКУПЦЮ на праві користування та розташована за адресою: ___________ (надалі – земельна ділянка 2) та забезпечити перехід права на вказану земельну ділянку до ДП .

 3.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”