ДОГОВІР

оренди нежитлових (офісних) приміщень

м. Київ                                                                         «___»_______________ 20__ р.

Юридична особа за законодавством України, Відкрите акціонерне товариство “__________________________”, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, що у подальшому іменується “Наймодавець”, в особі Голови правління ________________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Юридична особа за законодавством України, Товариство з обмеженою відповідальністю “________________”, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, що у подальшому іменується “Наймач”, в особі Генерального директора ____________________________________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які при спільному згадуванні іменуються — “Сторонами”, а окремо — “Сторона”, уклали цей Договір про наступне:

Стаття 1.

Предмет Договору

1.1. За цим Договором Наймодавець передає Наймачеві для платного користування протягом строку, встановленого цим Договором, приміщення, зазначені у п. 1.2. цього Договору, а Наймач зобов’язується користуватися цими приміщеннями і оплачувати таке користування відповідно до умов та в порядку встановлених цим Договором, а після закінчення строку користування повернути їх в тому ж стані, в якому він їх отримав, з урахуванням нормального зносу.

1.2. Приміщеннями, що є предметом цього Договору, є нежилі приміщення, що знаходяться за адресою: м. Київ – 80, вул. _______________, _______, а саме офісні приміщення площею 80,25 кв. м. (додаток № 1 до цього Договору) (надалі – Приміщення), балансова вартість яких з урахуванням її індексації складає _____________ (______) грн.

1.3. За цим Договором Наймач використовує Приміщення для розміщення власних органів управління та адміністративного персоналу.

1.4. За цим Договором Приміщення надаються у Користування на строк, перебіг якого починається з дати набрання чинності цим Договором та закінчується 31 (тридцять першого) грудня 20___ р.

1.5. Відносини оренди Приміщень, які виникли між Сторонами на підставі цього Договору, регулюються цим Договором, Цивільним та Господарським кодексами України 2003 р.

На відносини Сторін, які виникли на підставі Цього Договору не поширюється дія Закону України “Про оренду державного та комунального майна” від 10.04.1992 р. № 2269-XII.

Стаття 2.

Обов’язки та права Сторін

2.1. За цим Договором Наймач зобов’язаний:

2.1.1. здійснюючи Користування Приміщеннями, використовувати останні за їх цільовим призначенням та чітко дотримуватися умов цього Договору ;

2.1.2. оплачувати користування Приміщеннями на умовах та в порядку встановлених статтею 4 цього Договору;

2.1.3. нести звичайні витрати щодо підтримання належного стану Приміщень;

2.1.4. забезпечувати збереження Приміщень, підтримувати їх в належному стані, а також здійснювати догляд за останніми;

2.1.5. проводити за власний рахунок поточний ремонт Приміщень, а також ремонт інженерного та іншого обладнання, яке має безпосереднє відношення до працездатності та безаварійної експлуатації Приміщень;

2.1.6. діяти добросовісно і розумно, що свідчило б про ставлення до Приміщень, як до власного майна;

2.1.7. в разі проведення будь-якого перевлаштування та/або реконструкції Приміщень, у тому числі їх технічне переобладнання, отримати письмову згоду Наймодавця на проведення такого перевлаштування та/або реконструкції, зокрема:

 ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”