Договір оренди

 нежилих приміщень з управителем цих приміщень

м. Київ                                                                        “____”________________20__ р.

 Юридична особа за законодавством України, ____________________________________ “______”, яке відповідно до положень Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 р. №334/94-ВР з наступними змінами та доповненнями, є платником податку на загальних умовах, що у подальшому іменується “Наймодавець”, в особі директора __________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Юридична особа за законодавством України, __________________________ “__________”, яке відповідно до положень Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 р. №334/94-ВР з наступними змінами та доповненнями, є платником податку на загальних умовах, що у подальшому іменується “Наймач”, в особі директора _____________________________, який діє на підставі статуту, з іншої сторони, які при спільному згадуванні іменуються — Сторонами, а окремо — Сторона,

на підставі та у відповідності із Договором управління майном від ____.____.20__ р., укладеного між юридичною особою за законодавством України, ______________________________” та Наймодавцем (надалі – Договір управління майном);

з метою виконання Наймодавцем умов Договору управління майном, на підставі якого останній є управителем майна, яке передається в оренду за цим Договором,

уклали цей Договір про наступне:

 Стаття 1.

Предмет Договору

1.1. За цим Договором Наймодавець передає Наймачеві у тимчасове платне користування нежилі приміщення, зазначені у п. 1.2. цього Договору, на строк, встановлений п. 1.5. цього Договору, а Наймач зобов’язується користуватися цими нежилими приміщеннями відповідно до умов цього Договору, і оплачувати таке користування (орендну плату) відповідно до умов та в порядку, встановлених статтею 4 цього Договору, а після закінчення строку користування повернути їх в тому ж  стані, в якому він їх отримав, з урахуванням нормального зносу.

1.2. Нежилими приміщеннями, які є предметом цього Договору (надалі – Приміщення) – є нежилі приміщення загальною площею ________ (______________________) кв. м., які складаються із __________ (_______________________) окремих приміщень, що знаходяться за адресою: м. ____________________, вул. ______________________________, №________, та відображені на поповерховому плані (надалі — Додаток № 1), який є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. Зазначені у п. 1.2. цього Договору Приміщення перебувають у довірчому управлінні Наймодавця, що підтверджується Договором довірчого управління від ____.____.20____ р., зареєстрованого у державному реєстрі право чинів за № __________. За Договором управління майном Наймодавець є управителем Приміщень, які є предметом цього Договору.

1.4. За цим Договором Наймач використовує Приміщення відповідно до умов, зазначених у цьому Договорі з  урахуванням того, що ці Приміщення можуть використовуватися Наймачем виключно для ___________________.

1.5. За цим Договором Приміщення надаються у Користування строком на 35 (тридцять п’ять) місяців (надалі – Строк користування).

 Стаття 2.

Обов’язки Сторін

2.1. За цим Договором Наймач зобов’язаний:

2.1.1. прийняти орендовані Приміщення у Наймодавця за Актом передачі, та здійснюючи користування Приміщеннями, використовувати Приміщення відповідно до їх цільового призначення, мети зазначеної у п. 1.4. цього Договору, та чітко дотримуватися інших умов зазначених у цьому Договорі;

2.1.2. оплачувати користування Приміщеннями (орендну плату) на умовах та в порядку статті 4 цього Договору;

2.1.3. нести звичайні витрати щодо підтримання належного стану Приміщень;

2.1.4. протягом всього Строку користування Приміщеннями, вчасно вносити Наймодавцю плату за використання електроенергії, послуги тепло-, водопостачання та водовідведення, а також плату за інші комунальні послуги на умовах та в порядку статті 4 цього Договору;

2.1.5. забезпечувати збереження Приміщень, за власний рахунок підтримувати їх в належному стані, а також  здійснювати догляд за останніми;

2.1.6. вчасно проводити за власний рахунок поточний ремонт Приміщень;

2.1.7. діяти добросовісно і розумно, що свідчило б про ставлення до Приміщень, як до власного майна;

2.1.8. у присутності Наймодавця перевірити стан Приміщень, які за Актом передачі передаються Наймачу у користування;

2.1.9. в разі проведення капітального ремонту Приміщень, включаючи будь-якого їх перевлаштування та/або реконструкції, у тому числі їх технічного переобладнання, за умови, що таке перевлаштування та/або реконструкція не призведуть до порушень санітарно-технічних вимог і правил експлуатації виробничих будівель та споруд, отримати письмову згоду Наймодавця на проведення такого перевлаштування та/або реконструкції, та за власний рахунок провести таке перевлаштування та/або реконструкцію. В цьому разі, витрати понесені Наймачем йому не відшкодовуються та не зараховуються в рахунок плати за користування Приміщеннями (орендної плати);

2.1.10. в разі проведення будь-яких поліпшень Приміщень, отримати письмову згоду Наймодавця на проведення таких поліпшень, та за власний рахунок провести такі поліпшення Приміщень. В разі проведення поліпшень Приміщень без дозволу Наймодавця, а так само проведення поліпшень, які не можуть бути відокремлені від Приміщень без заподіяння їм шкоди, такі поліпшення не повертаються Наймачу і витрати понесені Наймачем у зв’язку з такими поліпшеннями йому не відшкодовуються та не зараховуються в рахунок плати за користування Приміщеннями (орендної плати);

2.1.11. під час експлуатації Приміщень, дотримуватися правил пожежної і технічної безпеки, правил безпечної експлуатації Приміщень, та правил санітарної гігієни в Приміщеннях і прилягаючій до них території, а також отримувати всі необхідні дозволи або погодження контролюючих органів, що стосуються експлуатації Приміщень;

2.1.12. утримувати у справному стані засоби протипожежного нагляду і зв’язку, протипожежну техніку, обладнання та інвентар;

2.1.13. в разі аварій мереж водопроводу, водовідведення, системи    опалення чи мережі електропостачання, які не дозволяють користуватися Приміщеннями відповідно до умов цього Договору, негайно повідомити Наймодавця про зазначені аварії, а також в разі виникнення таких аварій мереж водопроводу, водовідведення, системи опалення чи мережі електропостачання з вини Наймача, негайно за власний рахунок усунути такі аварії та їх наслідки і негайно повідомити Наймодавця про таке усунення;

2.1.14. безперешкодно допускати у будь-який час в орендовані Приміщення представників Наймодавця для перевірки дотримання Наймачем умов цільового використання Приміщень та їх технічного стану, а також перевірки виконання Наймачем умов цього Договору;

2.1.15. після припинення цього Договору повернути Наймодавцю Приміщення в порядку, встановленому статтею 3 цього Договору, в такому самому стані, в якому вони були на момент їх передачі Наймачу, з урахуванням нормального зносу;

2.1.16. за власний рахунок усунути погіршення Приміщень, які сталися з його вини;

2.1.17. не передавати орендовані Приміщення (або їх частину) у користування третім особам (суборенду) без письмової згоди на те Наймодавця;

2.1.18. виконувати інші обов’язки, що випливають із суті зобов’язання, яке виникло на підставі цього Договору.

2.2. За цим Договором, Наймодавець зобов’язаний:

2.2.1. передати Наймачеві Приміщення у Користування в порядку, встановленому статтею 3 цього Договору;

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”