Договір оренди основних засобів

 майнових часток (паїв)

м. Київ                                                                                         “____”_________20___р.

                   Ми, громадяни України – співвласники майна, що належить нам  на праві спільної часткової власності ( далі – Майно ), діючи на підставі договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності, від 11 вересня 2000 р., які надалі іменуються «Співвласники», з одного боку, і

агрофірма «__________», що надалі іменується «Господарство», в особі директора ___________________, який ( яка ) діє на підставі Статуту, з іншого боку,

_____________________________ уклали цей договір про таке:

 1.      ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

1.1    Співвласники передають належне їм на праві спільної власності Майно Господарству на таких правових засадах: основні засоби, що входять до складу Майна, передаються Господарству в оренду строком на 5 років, а оборотні засоби та об’єкти незавершеного будівництва, що входять до складу Майна, продаються Господарству на умовах купівлі – продажу ( міни, позики ).

1.2    Розмір майнової частки (паю) кожного із Співвласників у спільному Майні визначається у відсотках (список громадян з зазначенням розміру належних їм часток у спільному майні визначений у додатку 1 до цього Договору ).

2.      ОРЕНДА  ОСНОВНИХ  ЗАСОБІВ

2.1   Перелік основних засобів, що передаються в оренду за цим Договором, визначений в Додатках  до цього Договору .

2.2    Основні засоби передаються в оренду за оціночною вартістю, яка була визначена комісією з уточнення вартості майна і зазначена в Звіті про уточнення вартості майна, затвердженому зборами пайовиків від «____»______________200__р., протокол №_______.  Загальна вартість основних засобів, які передаються в оренду, становить ______________________________грн.

2.3    Основні засоби обліковуються Господарством як орендовані за балансом.

2.4   Основні засоби передаються в оренду для використання у сільськогосподарському виробництві, переробці сільгосппродукції та для здійснення інших видів діяльності, передбачених Статутом Господарства.

2.5  Після передачі Співвласниками основних засобів в оренду Господарство вживає заходів щодо оформлення права користування земельними ділянками, на яких розташовані будівлі і споруди, як  складовою частиною зазначених засобів, відповідно до чинного законодавства. Плата за використання таких земельних ділянок здійснюється Господарством відповідно до Закону « Про плату за землю».

 3.  ОРЕНДНА  ПЛАТА  ЗА  КОРИСТУВАННЯ  ОСНОВНИМИ  ЗАСОБАМИ

3.1 Орендна плата є платежем, який Господарство сплачує Співвласникам Майна безпосередньо за користування основними засобами.

3.2   За користування основними заходами кожному Співвласнику Майна Господарство щорічно сплачує орендну плату в розмірі ________ відсотків вартості основних засобів за окремо взятим майновим паєм, яка безпосередньо розподіляється між Співвласниками відповідно до частки кожного з них у спільному Майні.

3.3    Орендна плата сплачується:

-          сільгосппродукцією ( зерно, продукція переробки, масло рослинне і тваринне, цукор, м’ясопродукти, хліб тощо );

-          При розрахунках зерном застосовуються середні закупівельні ціни, за якими Господарство реалізує продукцію. Для іншої продукції застосовуються роздрібні        ціни, які діють на момент розрахунку.

-          Наданням послуг ( транспортних, з механічної обробки при садибних ділянок та інше );

-          Грошима.

3.4    Господарство має право вибирати форму оплати з врахуванням інтересів співвласників.

3.5  Виплату орендної плати Господарство зобов’язується здійснювати не пізніше “______”__________

3.6    Розмір орендної плати, передбачений цим Договором, може бути змінений за згодою сторін.

3.7    Господарство, за згодою Співвласників, може змінювати строки сплати орендної плати.

3.8    Частину орендної плати в розмірі ________ Господарство акумулює в фонді відтворення орендованих основних засобів, кошти якого використовуються на реконструкцію орендованих основних засобів й розширення виробництва. Здійснені рахунок зазначених коштів поліпшення орендних основних засобів є власністю Співвласників. Порядок використання коштів фонду визначається Положенням про фонд орендованих основних засобів.

4.      ОБОВ’ЯЗКИ  І  ПРАВА  СТОРІН  ЩОДО  ОРЕНДИ  ОСНОВНИХ  ЗАСОБІВ

4.1        Співвласники зобов’язуються:

4.1.1        Передати основні засоби Господарству в оренду.

4.1.2        Не втручатись в господарську діяльність Господарства.

4.1.3        Письмово попереджати Господарство про свої наміри щодо продовження чи припинення оренди основних заходів за ___________ місяців до закінчення терміну дії Договору.

4.1.4        Прийняти основні засоби після припинення дії Договору

4.1.5        Кожний Співвласник Майна зобов’язується не відчужувати належну йому частку вправі на основні засоби до закінчення дії цього Договору, за винятком відчуження її Господарству.

4.2              Співвласники мають право:

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”