Договір оренди

площі для розміщення рекламоносіїв

м. Київ                                                                    «_____»___________20____р.

  ТОВ “Спорткомплекс “________” в особі Генерального директора ____________, що діє на підставі Статуту з однієї сторони (надалі – Орендодавець) та

______________в особі _________________________________, що діє на підставі Статуту з іншої сторони ( надалі – Орендар), в подальшому разом іменовані “Сторони”, а окремо – “Сторона” уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в  оренду площу для розміщення рекламоносіїв, що розташована за адресою м. Київ, вул. _________ (надалі – Приміщення).

1.2. Кількість рекламоносіїв: ________ (________) шт.

1.3. Характеристика Площі, що надається згідно цього Договору:

(План Приміщення з відміткою де буде розміщуватися рекламоносій)

1.4. Строк на який установлюється рекламоносій:

з ______________ по ______.

 3. Загальна вартість послуг за цим Договором становить:

- Вартість послуг ___________ (________) гривень (Без ПДВ)

- Податок на рекламу ____________ (________) гривень

-      Разом до сплати ____________ (________) гривень.

 1.5. Рекламоносій установлюється лише за умови здійснення оплати відповідно до вимог п.___ цього Договору.

 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

3.1.Орендар зобов’язується:

3.1.1. своєчасно та в повному обсязі сплатити орендну плату;

3.1.2. самостійно встановити рекламоносії;

3.1.3. дбайливо ставитися до майна Орендодавця; 3.1.3. не якщо це не приводить до ушкодження покриття ігрової площадки, за умови, що Орендар зобов’язується дотримувати Закон України про Рекламу.

3.1.4. здійснювати інші обов’язки, що випливають з цього Договору;

 3.2. Орендар має право:

3.2.1. використовувати орендовану площу для розміщення рекламоносіїв, якщо це не приводить до ушкодження покриття ігрової площадки, за умови, що Орендар зобов’язується дотримувати Закон України про Рекламу;

3.2.2. з письмового дозволу Орендодавця використовувати його логотип на рекламоносіях, що розміщуються.

 3.3. Орендодавець зобов’язаний:

3.3.1. надати Орендарю Площу для розміщення рекламоносіїв, передбачену п.___ цього Договору;

3.3.2.   здійснювати інші обов’язки, що випливають з цього Договору.

 3.4.  Орендодавець має право:

3.4.1. вимагати від Орендаря належного виконання ним своїх обов’язків за цим Договором;

3.4.2. вимагати від Орендодавця відшкодування збитків, завданих неналежним використанням орендованих площ;

3.4.3.   здійснювати інші права, що випливають із цього Договору.

 4. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За користування Площею, Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату у розмірі __________ (______) гривень (без ПДВ).

4.2. Рекламодавець оплачує орендну плату за цим Договором на умовах 100% передоплати протягом 3-х днів після підписання цього Договору Сторонами.

4.3. Орендна плата сплачується в національній валюті України Орендарем на поточний рахунок Орендодавця, вказаний у Статті _____ цього Договору.

 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”