Договір оренди приміщення

для розміщення керівного органу ТОВ

   м.Київ                                                                                     «___»  ______ 20___ року

 Закрите акціонерне товаиство “Видавнича група _________”, в особі Генерального директора _____________, що діє на підставі Статуту, у подальшому – Орендодавець з одного боку, та

  Товариство з обмеженою відповідальністю “___”, в особі Директора ________, що діє на підставі Статуту, у подальшому – Орендар, з другого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.   Орендодавець передає, а Орендар приймає в оренду приміщення за адресою: м. Київ, вул. ___________.

1.2.   Приміщення належить Орендодавцю на праві власності згідно Договору купівлі-продажу нежилого приміщення від 26 липня 1997 року, посвідченого державним нотаріусом _______ Київської державної нотаріальної контори ________, реєстраційний номер ______.

1.3.   Назване в п. 1.1 приміщення Орендодавець передає Орендарю у тимчасове користування для розміщення Керівного органу та адміністративного персоналу ТОВ “______”.

 2.   ПОВНОВАЖЕННЯ СТОРІН

2.1.   Орендодавець має усі повноваження та права, необхідні для підписання даного Договору, включаючи право здавати приміщення в оренду. Цей Договір являється юридично дійсним, обов’язковим для виконання Орендодавцем та Орендарем і може бути примусово виконаним через суд при порушені його умов.

2.2.   Орендодавець має право власності на приміщення та гарантує що дане приміщення не обтяжене заставою, боргом, арештом, або іншим обмеженням з боку третіх осіб.

 3.   ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.   Орендодавець має право:

3.1.1.    контролювати технічний та санітарний стан, цільове використання приміщення переданого в оренду;

3.1.2.     надавати згоду на здійснення поліпшень приміщення.

3.2.   Орендодавець зобов’язаний:

3.2.1.  дотримуватись правил та норм санітарно-епідемічної безпеки на території, що безпосередньо межує з приміщенням;

3.3.   Орендар має право:

3.3.1.  самостійно здійснювати господарську діяльність в межах, визначених його статутом, чинним законодавством та цим Договором;

3.3.2.  має переважне право на продовження строку оренди приміщення при наявності належного виконання обов’язків за цим Договором;

3.3.3.  продовжувати свою діяльність при зміні Орендодавця.

3.4.       Орендар зобов’язаний:

3.4.1.  використовувати орендоване приміщення у відповідності з його призначенням та умовами цього Договору;

3.4.2.  дбайливо ставитися до орендованого приміщення;

      4. ОРЕНДНА ПЛАТА

4.1.   Орендна плата встановлюється Сторонами додатковою угодою до цього Договору.

  4.2.  Орендар сплачує орендну плату один раз на рік, не пізніше 20-го числа наступного місяця.

 5. СТРОК ОРЕНДИ

5.1.   Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами. Строк, на який приміщення здається в оренду становить 3 (три) роки, тобто до 25 липня 20____ року.

5.2.   Орендар має першочергове право на продовження строку оренди, про що він повинен письмово повідомити Орендодавця не пізніше ніж за 60 днів до закінчення дії цього Договору. Продовження цього Договору на додатковий строк оренди оформлюється додатковою угодою між Сторонами.

 6.           УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”