Договір суборенди

нежилого приміщення (торгівельної зали)

м. Київ                                                                  «_____» ___________20____ року

 ОРЕНДАР: Фізична особа-підприємець __________________, який  діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, виданого _______________________ від «___» _____________ 20___ р. № _______ , з однієї сторони, та

СУБОРЕНДАР: Фізична особа-підприємець __________________, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, виданого ________________________ від «___» ________ 20___р., з другої сторони, надалі разом – Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендар передає, а Суборендар приймає в строкове платне користування частину площі нежитлового приміщення у торгівельному центрі, який знаходиться за адресою: м. _______________, проспект __________________, № _______, (надалі – Приміщення), згідно до поверхового плану (Додаток №1 до цього договору).

1.1.1.  Характеристика Приміщення:

-      поверх: ___ (________);

-      загальна площа: ___ м2. (________метрів квадратних).

1.1.2. Приміщення знаходиться у користуванні Орендаря на підставі договору оренди від ______________ р. №___________, яким передбачено право Орендаря здавати приміщення в користування (суборенду).

1.2. Приміщення надається Суборендарю для організації відділу з продажу ___________ , надалі – цільове призначення.

1.3. Зміна цільового призначення та характеристики Приміщення допускається лише за згодою Орендаря шляхом складання додаткової угоди до цього договору.

 2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ

2.1. Передача Приміщення оформляється Сторонами шляхом підписання Акту прийому-передачі приміщення не пізніше „___” _________ 20___ року. Строк користування Приміщенням визначається з моменту підписання уповноваженими представниками сторін Акту прийому-передачі приміщення і до «___» ___________ 20__ року або у разі дострокового припинення дії цього договору до терміну, встановленого Орендарем, надалі – строк користування приміщенням.

2.2. Право Суборендаря на користування Приміщенням виникає одночасно із підписанням уповноваженими представниками сторін Акту прийому-передачі приміщення. В акті зазначається стан Приміщення та показання приладів обліку (у разі наявності).

2.3. Якщо за один місяць до закінчення строку користування приміщенням між Сторонами не буде укладена угода на продовження цього строку, Суборендар зобов’язаний звільнити Приміщення та повернути його Орендарю за Актом прийому-передачі не пізніше останнього дня строку користування приміщенням.

2.4. У випадку, якщо Суборендар не звільнив Приміщення по закінченні строку користування приміщенням, Орендар має право входу до Приміщення та виселення Суборендаря з відшкодуванням витрат на таке виселення за рахунок Суборендаря.

2.5. У випадку не повернення (несвоєчасного повернення) Приміщення (незалежно від підстав припинення строку користування приміщенням), Суборендар сплачує Орендарю плату за користування приміщенням у подвійному розмірі за весь строк користування Приміщенням з перевищенням строку, визначеного умовами цього договору, а також сплачує встановлені штрафні санкції.

Кінцевою датою користування Приміщенням є дата підписання уповноваженими представниками Сторін Акту прийому-передачі приміщення.

2.6. Обов’язок оформлення Акту прийому-передачі приміщення покладається на Сторону, яка передає Приміщення.

2.7. Наявність заборгованості Суборендаря по будь-якому зобов`язанню, визначеному цим договором, надає Орендарю право не підписувати Акт прийому-передачі приміщення до повного виконання такого зобов`язання.

 3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ІНШІ ПЛАТЕЖІ

3.1. Орендна плата сплачується Суборендарем у розмірі   (сума прописом ) гривні   без ПДВ за кожний календарний місяць, що складає еквівалент   ( сума прописом ) євро + 3 (плюс три відсотки) на момент укладення договору  (курс Національного банку України). Сторони погодились, що орендна плата за Договором здійснюється Суборендарем щомісячно, авансовим платежем до 25-го числа попереднього місяця та на момент її здійснення підлягає оплаті з урахуванням зміни офіційно встановленого курсу Євро до гривні в порядку, визначеному п.3.2.Договору, а також коригуванню на встановлений у попередньому місяці індекс інфляції в порядку, передбаченому п.3.3. Договору. Всі платежі за Договором здійснюються в українських гривнях та при цьому розмір орендної плати, визначений згідно п.п.3.2. та 3.3.  Договору, не може бути менш ніж   ______ гривень.

Податкові накладні Орендарем не складаються і Суборендарю не видаються, оскільки Орендар не є платником ПДВ (сплачує єдиний податок згідно з діючим законодавством). Орендна плата здійснюється незалежно від результатів господарської діяльності Суборендаря.

У разі зміни виду оподаткування Орендаря, останній зобов’язаний протягом 3 (трьох) діб повідомити Суборендаря про такі зміни.

3.2. У разі  зміни офіційного курсу  Євро до гривні,  оплата за користування Приміщенням підлягає коригуванню та оплаті виходячі з встановленого Орендарем еквіваленту  розміру орендної плати на момент укладення, який вказано в п.3.1. Договору (_______ євро). Визначення Орендарем розміру орендної плати з урахування зміни курсу Євро здійснюється згідно наступної формули:

 ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”