ДОГОВІР

СУБОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

м. Київ                                                                                     «____»________ 20____ р.

Ми, що нижче підписалися:

Юридична особа за законодавством України, Товариство з обмеженою відповідальністю “______________________________”, надалі — Суборендодавець, в особі директора товариства _________________ __________________ _______, який діє на підставі Статуту та Протоколу №1 зборів учасників товариства від 19 лис­топада 2001 року, з однієї сторони, та

Юридична особа за законодавством України, Товариство з обмеженою відповідальністю “______________________”, надалі — Суборендар, в особі директора товарис­тва ____________________ ____________________ ____________________, який діє на підставі Статуту та Протоколу №1 зборів учасників товариства від ________ _______________ __________ року, з іншої сторони, які при спільному згадуванні іменуються — Сторони, а окремо – Сторона, на підставі ст. 8 Закону України “Про оренду землі від 06.10.1998 р. №161-XIV (надалі — Закон про оренду землі), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором, Суборендодавець зобов’язаний за  плату  передати Суборендареві земельну  ділянку  зазначену у п. 1.3. цього Договору, у володіння і  користування на строк зазначений у п. 1.5. цього Договору,  а Суборендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення, зазначеного у п. 1.4. цього Договору, а також відповідно до умов  цього Договору, вимог Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. №2768-III, Закону про оренду землі та вимог іншого земельного законодавства України.

1.2. Цей Договір укладений на підставі, у відповідності до умов та в межах Договору оренди земельної ділянки від 02.03.2005 р., укладеного між Київською обласною державною адміністрацією (Орендодавець) і Товариством з обмеженою відповідальністю “__________” (Орендар) який був посвідчений приватним нотаріусом ____________________ ____.____.20__ р. за № _______________, і зареєстрований в Києво-Святошинському районному відділі земельних ресурсів Київської області від ____.____.20__ р. за № ___________ (надалі — Договір оренди земельної ділянки), а також на підставі згоди Орендодавця на укладення Орендарем цього Договору, яка міститься у Листі Київської обласної державної адміністрації Щодо згоди на укладення цього Договору від ____.____.20__ р.   вихідний  № _______.

1.3. За цим Договором у суборенду передається земельна ділянка, що перебуває в державній власності, загальною площею _____ га (ріллі), що розташовується на території ___________________ сільської Ради, ____________ району Київської області, за межами населеного пункту, яка відноситься до _____________сільської Ради згідно з проектом формування території і встановлення меж сільської-Ради, виданого Київ­ським відділенням Інституту землеустрою Української академії аграрних наук (надалі — Земельна ділянка).

Земельна ділянка, що передається в суборенду за цим Договором, перебуває у строковому платному володінні і користуванні Суборендодавця на підставі Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від _____ р. № ______, Розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області від _____ р. за № ______, та на підставі укладеного Договору оренди земельної ділянки, зазначеного у п. 1.2. цього Договору.

1.4. Цільовим призначенням Земельної ділянки, виділеної на місцевості у відповідності з планом (схемою) землекористування у встановленому законом порядку, яка передається в суборенду за цим Договором, є будівництво торгівельно-складського комплексу на цій Земельній ділянці.

1.5. За цим Договором, Земельна ділянка передається Суборендарю у платне володіння і користування на строк 48 (сорок вісім) років з дати підписання цього Договору, але у будь-якому разі не більше ніж на строк чинності Договору оренди земельної ділянки.

2.ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1.     Суборенда Земельної ділянки здійснюється з оплатою Суборендарем орендної плати у розмірі 10% (десяти) відсотків від нормативної грошової оцінки Земельної ділянки, зазначеної у п. 2.2. цього Договору, за один рік, у вигляді щомісячних платежів рівними частками на рахунок Орендодавця, за Договором оренди земельної ділянки, у строк до п’ятнадцятого числа місяця, наступного за звітним.

2.2. Грошова нормативна оцінка Земельної ділянки, що передається в суборенду за цим Договором, визначається Договором оренди земельної ділянки і складає грошову суму у розмірі ______ (______________) гривень.

2.3. На підставі п.п. 2.1. та 2.2. цього Договору, Суборендар сплачує орендну плату, розмір якої  становить ________________ (________________) гривень _________ за рік, та відповідно становить _____(_____) гривень за місяць.

2.4. Внесення орендної плати на майбутній період суборенди допускається на строк не більше од­ного року.

2.5. Індексація орендної плати проводиться щорічно за офіційними річними показниками інфляції. Пе­регляд ставок орендної плати може бути здійснено за згодою Сторін.

2.6. Суборендар має право вимагати у Суборендодавця відповідного зменшення орендної плати, якщо стан Земельної ділянки, переданої за цим Договором в суборенду, погіршився з вини Суборендодавця.

2.7. Орендна плата збільшується, якщо розмір земельного податку став більшим за орендну плату.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Згідно висновків “Про наявні обмеження на використання земельної ділянки” відділу міс­тобудування та архітектури Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київ­ської області від ______ р. за № _____ та Києво-Святошинського районного відділу земельних ресурсів Київської області від _____р. за № _____ на передану в суборенду Земельну ділянку, відповідно до Класифікатора обмежень прав власності;на землю та використання земельних ділянок, визначені наступні обмеження:

1) правові обмеження — зміна цільового призначення;

2) екологічні обмеження — дотримання вимог екологічного зонування.

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”