ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

оренди нежилого приміщення

м. Київ                                                                                     «____»_________20___ року

_________________, паспорт _________, виданий _______________________, ідентифікаційний номер _____________, яка проживає в м. Києві, вул. __________________,  в подальшому іменується Орендодавець, з однієї сторони, та

_________________________-, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Генерального директора __________________________, що діє на підставі Статуту, в подальшому іменується Орендар, з іншої сторони,

які при спільному згадуванні іменуються Сторонами, а кожна окремо — Сторона,

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) у відповідності до ст. 635 Цивільного кодексу України уклали цей договір про нижчевикладене:

1. Сторони до 1 квітня 20__ року зобов’язуються укласти та нотаріально посвідчити договір оренди нежилого приміщення (в подальшому іменується Основний договір). Сторони домовились, що Основний договір може бути укладений до визначеної цим пунктом дати у випадку дострокового звільнення приміщення попередніми орендарями та готовності цього приміщення до передачі в оренду за Основним договором.

1.1. За Основним договором Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нежиле приміщення, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. _____________ (____________) (в літ. Б), загальною площею _________ (______________________) кв. м (в подальшому за текстом – Приміщення). Невід’ємною частиною цього Договору є Поповерховий план  Приміщення.

У випадку якщо на момент укладання Основного договору у відповідності до даних Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на нерухоме майно, викладених в довідці-характеристиці буде встановлено, що загальна площа Приміщення відрізняється від вищенаведеної, в Основному договорі буде зазначена площа визначена у довідці-характеристиці, при цьому збільшення площі Приміщення не впливає на розмір орендної плати.

У випадку якщо в результаті технічної інвентаризації між загальною площею Приміщення, зазначеною в цьому пункті та уточненими даними бюро технічної інвентаризації виявиться різниця у бік зменшення загальної площі Приміщення понад 3 (три) відсотки від загальної площі, зазначеної в цьому пункті – розмір орендної плати підлягає пропорційному зменшенню.

1.2. Приміщення за Основним договором буде передаватись Орендарю для розміщення _________________________ закладу.

1.3. Приміщення належить Орендодавцю на праві власності на підставі Договору дарування нежилого приміщення від 18 листопада 2006 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу __________ за реєстровим № _____, який зареєстровано в Державному реєстрі правочинів за № ______ р.

2. Орендодавець гарантує, що Приміщення, яке буде передано за Основним договором не є проданим, переданим, заставленим третім особам, не знаходиться під арештом, судових справ та інших заборон щодо його відчуження немає, не є обтяженим ніякими зобов’язаннями та жодними претензіями третіх осіб.

3. Укладення і підписання Основного договору здійснюється на наступних умовах:

  ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”