Попередній договір

суборенди нежилого приміщення (торгівельної зали)

м. Київ                                                                                     «____»________ 20___ року

Фізична особа-підприємець __________________, який  діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, виданого _______________________ від «___» _____________ 20___ р. № _______, в подальшому іменується Орендар, з однієї сторони, та

Фізична особа-підприємець __________________, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, виданого ________________________ від «___» ________ 20___р., № _______, в подальшому іменується Суборендар, з іншої сторони,

які при спільному згадуванні іменуються Сторонами, а окремо — Сторона,

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомившись з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) у відповідності до ст. 635 Цивільного кодексу України уклали цей Договір про наступне:

1. Сторони зобов’язуються у термін “________”___20___ року укласти договір суборенди нежилого приміщення (в подальшому іменується Основний договір). Сторони домовились, що Основний договір може бути укладений до визначеного цим пунктом терміну у випадку дострокового звільнення приміщення попереднім суборендарем та готовності цього приміщення до передачі в суборенду за Основним договором.

1.1. За Основним договором Орендар передає, а Суборендар приймає в строкове платне користування частину площі нежитлового приміщення у торгівельному центрі, який знаходиться за адресою: м. ____, проспект ______, № _______ (в подальшому за текстом – Приміщення). Невід’ємною частиною цього Договору є Поповерховий план  Приміщення (Додаток 1).

1.2. Характеристика Приміщення, що передається в суборенду за Основним договором:

-      – поверх: ___ (________);

-      – загальна площа: ___ м2. (______ метрів квадратних).

1.3. Приміщення за Основним договором буде передаватись Суборендарю для організації відділу з продажу ___________ (в подальшому за текстом – Цільове призначення).

1.4. Орендар володіє та користується Приміщенням на підставі Договору оренди від ____.____.__________ р. №___________, який встановлює право Орендаря передавати Приміщення в користування (суборенду) третім особам.

2. Орендар гарантує, що Приміщення, яке буде передане в суборенду за Основним договором не заставлене, не знаходиться під арештом, не є предметом розгляду судових справ, не перебуває під будь-якими іншими заборонами, не обтяжене ніякими зобов’язаннями та жодними претензіями третіх осіб.

3. Укладання та підписання Основного договору здійснюється на наступних умовах:

3.1. На момент укладання Основного договору Орендар забезпечує:

3.1.1. Готовність Приміщення до його передачі в суборенду за Основним договором;

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”