Договір купівлі-продажу товару в асортименті

 

м. Київ                                                                                                   “____” _____2014 року

_________________, яка в подальшому за текстом іменується Продавець, з однієї сторони, та

_________________, який в подальшому за текстом іменується Покупець, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передає у власність Покупцю, а Покупець приймає та оплачує товари згідно асортименту (надалі – Товар).

1.2. Асортимент Товару, його кількість зазначені у Додатку № 1 до Договору.

 2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. Ціна товару, що продається за цим Договором становить ______ (______) гривень.

2.2. На момент підписання цього Договору Покупець здійснив оплату ціни Товару, що зазначені в п. 2.1. Договору в повному обсязі.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА

3.1. Продавець передає Майно Покупцю у строк протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати підписання цього Договору.

3.2. Передача Майна від Продавця Покупцю оформляється актом приймання-передачі Майна (надалі — Акт приймання-передачі), який підписується Сторонами у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, в якому зазначається перелік Майна, що передається за цим Договором.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. У випадку невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”