ДОГОВІР

поставки продукції (товару)

м.Київ                                                                                  “_____’_______________2014 р.

 ТОВ ‘_______________’, що іменується надалі Покупець, в особі Директора __________________ ____.____., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВ ‘_______________’, що іменується надалі Поставщик, в особі Директора __________________ ____.____., який діє на підставі Статуту, які при спільному згадуванні іменуються Сторонами, а окремо – Сторона, уклали цей договір про наступне:

                                             1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Поставщик зобов’язується передавати у визначені строки Покупцеві у власність певну продукцію (товар), а Покупець зобов’язується своєчасно приймати та оплачувати продукцію (товар).

1.2. Об’єктом окремих поставок є продукція (товар), які зазначаються у додаткових Угодах, що регулюють окремі поставки.

                                             2. КІЛЬКІСТЬ ТА АСОРТИМЕНТ

2.1. Кількість продукції (товару) кожної окремої поставки визначається у додаткових Угодах, що регулюють окремі поставки та спеціфікаціях, які є додатками до додаткових Угод, що регулюють окремі поставки.

2.2. Груповий та розгорнутий асортимент продукції (товару) зазначається у спеціфікаціях, які є додатками до додаткових Угод, що регулюють окремі поставки.

2.3. У випадку необхідності для Покупця змінити деякі позиції в асортименті продукції (товару), що постачається, або буде постачатися, він зобов’язаний подати Поставщику нову спеціфікацію для узгодження асортименту не пізніше 3 (трьох) календарних днів до настання дати поставки.

2.4. Нова спеціфікація вважається прийнятою в редакції Покупця, і є додатком до додаткової Угоди, що регулює окрему поставку, якщо Поставщик протягом 1 (одного) календарного дня після її отримання не заявить щодо неї свої заперечення.

                                             3. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1. Якість та комплектність продукції (товару), що постачається, повинна відповідати умовам, які містяться у цьому Договорі, додаткових Угодах, що регулюють окремі поставки, спеціфікаціях, які є додатками до додаткових Угод, що регулюють окремі поставки та державним і іншим стандартам, технічним умовам та іншим документам, які встановлюють вимоги щодо якості та комплектності продукції  (товару).

3.2. У разі поставки продукції (товару) які не відповідають умовам, які містяться у цьому Договорі, додаткових Угодах, що регулюють окремі поставки, спеціфікаціях, які є додатками до додаткових Угод, що регулюють окремі поставки та державним і іншим стандартам, технічним умовам та іншим документам, які встановлюють вимоги щодо якості та комплектності продукції  (товару), Поставщик зобов’язаний протягом 20 днів з дати підписання відповідного акту відповідно до п. 13.4. цього Договору усунути дефекти (доукомплектувати) неякісної (недоукомплектованої) продукції (товару) або замінити її на іншу продукцію (товар) належної якості та комплектності.

3.3. Поставщик зобов’язаний належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства України оформити та надіслати разом з продукцією (товаром), що постачається, Покупцю усі необхідні документи, які підтверджують якість та комплектність продукції (товару) що постачається.

3.4. Найменування і перелік документів, які підтверджують якість та комплектність продукції (товару), що постачається зазначаються у додаткових Угодах, що регулюють окремі поставки.

3.5. Узгодження між сторонами уточнених характеристик та додаткових вимог щодо якості та комплектності продукції (товару), не передбачених цим Договором, додатковими Угодами, що регулюють окремі поставки, та спеціфікаціями, які є додатками до додаткових Угод, що регулюють окремі поставки, здійснюється сторонами в окремому  порядку не пізніше 3 (трьох) календарних днів до настання дати поставки продукції (товару) і оформлюються додатковими Угодами в рамках цього договору.

                                                           4. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

4.1. У випадках поставки Поставщиком продукції (товару), що мають гарантійний строк, який зазначається у додаткових Угодах, що регулюють окремі поставки, Поставщик гарантує протягом цього строку якість та надійність продукції (товару) що постачається.

4.2. У разі виявлення виробничих та інших дефектів у продукції (товарі) при прийманні та подальшому її використанні у період гарантійного строку Покупець повідомляє про це Поставщика.

4.3. Поставщик зобов’язаний у строк 3 (трьох) робочих днів  після отримання повідомлення від Покупця про виявлення виробничих та інших дефектів продукції (товару) при прийманні та подальшому їх використанні у період гарантійного строку, вжити всіх необхідних заходів для усунення недоліків, заміни або доукомплектовування продукції (товару).

4.4. Строк усунення недоліків, заміни або доукомплектовування продукції (товару) не повинен перевищувати 5 (п’ять) робочих  днів з моменту отримання Поставщиком повідомлення про виявлені виробничі та інші  дефекти продукції (товару).

                             5. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Поставщик здійснює окремі поставки продукції (товару) на підставі цього Договору та додаткових Угод, що регулюють окремі поставки.

Додаткові Угоди, що регулюють окремі поставки повинні містити: найменування та ціну продукції (товару), їх кількість, якість та комплектність, строки, протягом яких Покупець бажає отримати продукцію (товар) та інші умови, які є необхідними для конкретної поставки.

5.2. Продукція (товар) повиненні бути поставлені Покупцю не пізніше строків, зазначених у додаткових Угодах, що регулюють окремі поставки.

   ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”