Договір  на поставку

 програмного забезпечення та виконання робіт

 м. Київ                                                                                                 “____” ____2014 року

ЗАТ _________, в особі Директора ________, діючого на підставі Статуту, що надалі іменується Виконавець з однієї сторони, та

     ЗАТ ___________, в особі Голови Правління ________, діючого на підставі Статуту, що надалі іменується Замовник з іншої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

 I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання на постачання програмного забезпечення та виконання робіт згідно нижченаведеного переліку.

 Перелік програмно-апаратного забезпечення:

1.2. Умови та обсяг виконання робіт, наведених в п.п. 6 -10 передбачені в Додатку № 1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.

1.3. Поставка програмного забезпечення та виконання робіт за цим Договором виконуються поетапно, в строки передбачені календарним планом, що міститься в Додатку № 2 до Договору.

II. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 Виконавець зобов’язується:

 2.1. здійснювати поставку програмного забезпечення з переліку за п.п. 1-5 в розділі І  у терміни, згідно календарного плану, передбаченого в Додатку № 2.

 2.2. здійснювати офіційну реєстрацію програмного забезпечення, що постачається, передбаченого цим Договором.

 2.3. виконувати роботи з переліку за пп. 6-10 в розділі І у терміни, згідно календарного плану, передбаченого в Додатку № 2.

 Виконання робіт підтверджується Актом виконаних робіт. Усі зауваження і доповнення Замовника після підписання Акту розглядатимуться як доповнення до даного контракту, або виконуються окремим контрактом, якщо ці зауваження не підпадають під виконання гарантійних зобов’язань.

 III. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник зобов’язується:             

 3.1. здійснювати оплату вартості поставленого програмного забезпечення та виконаних робіт в терміни, передбачені п.п. 4.1. – 4.3 Договору.

3.2. надавати можливість Виконавцю здійснювати виконання робіт у строки і у терміни, передбачені у п.п. 2.1, 2.3, 2.4. даного Договору. У випадку невиконання Замовником зобов’язань передбачених Договором, Виконавець має право змінити строки виконання робіт.

 3.3. виконувати вимоги ліцензійної угоди, що додається до постачаємого  програмного забезпечення.

  3.4. приймати від Виконавця програмне забезпечення та виконані роботи, якщо вони відповідають умовам Договору

IV. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”