ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

про купівлю-продаж земельної ділянки особистого селянського господарства

м. Київ                                                                                                         «___» _______  року

Ми, що нижче підписалися:

Громадянин(ка) України, _______________, що мешкає в м. _______________, вул. _____________, № _______, – поіменований(а) надалі Сторона 1 (продавець), в особі громадянина(ки) України, ____________________, що мешкає в м. _______, вул. ______, № _______, який(а) діє на підставі довіреності № ____________ виданої ____.____.2006 р., – поіменований(а) надалі Повірений, з однієї сторони,

та

Громадянин(ка) України, ________________, що мешкає в м. __________, вул. _____________, № _____, – поіменований(а) надалі Сторона 2 (покупець), з іншої сторони, які при спільному згадуванні іменуються – Сторони, а окремо – Сторона,

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) у відповідності до ст. 635 Цивільного кодексу України уклали цей Договір про нижчевикладене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони досягли згоди про укладення у майбутньому договору купівлі-продажу земельної ділянки, яка на дату укладення цього Договору зазначається у Державному акті на право власності на земельну ділянку серія ____ № ______ від ____.____.200____ р., зареєстрованого за № ______ (надалі – «Основний договір»).

1.2. Земельна ділянка (кадастровий № ______), що відчужуватиметься у майбутньому за Основним договором, за своїми розмірами складає площу ____ (___) га, опис меж якої зазначається у плані меж земельної ділянки, який є додатком до Державного акту зазначеного у п. 1.1. цього Договору, цільовим призначенням якої на момент укладення цього Договору є ведення товарного сільськогосподарського виробництва (надалі – «Земельна ділянка»).

1.3. Земельна ділянка належить Стороні 1 (продавцеві) на праві власності, що на дату укладення цього Договору підтверджується Державним актом на право власності на земельну ділянку серія ________ № ______ від ____.____.200____ р., зареєстрованого за № ___.

2. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Сторони домовились, що на дату укладення та нотаріального посвідчення Основного договору, цільовим призначенням Земельної ділянки, яка відчужуватиметься за Основним договором, буде ведення особистого селянського господарства.

2.2. Сторони домовились укласти та нотаріально посвідчити Основний договір не пізніше «____»________ 2006 р. за ціну_________ грн. (_______грн).

Грошова сума, зазначена у частині першій цього пункту, за курсом Національного банку України на день укладення цього Договору еквівалентна _______ дол. США (_________ доларів США).

2.3. на момент підписання цього Договору Сторона 2 (покупець) передала, а Сторона 1 (продавець) отримала в якості завдатку _______ грн. (____________ гривень) (надалі – «Завдаток»). Сторони дійшли згоди, що факт підписання цього Договору засвідчує про факт передачі такого Завдатку.

Сума Завдатку, зазначена у частині першій цього пункту, за курсом Національного банку України на день укладення цього Договору еквівалентна _______ дол. США (__________ доларів США).

2.4. Завдаток, зазначений у п. 2.3. цього Договору, підлягає заліку в ціну Земельної ділянки, яка зазначається у п. 2.2. цього Договору, яку Сторона 2 (покупець) зобов’язана заплатити Стороні 1 (продавцеві) при укладенні та нотаріальному посвідченні Основного договору.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Сторони 1 (продавця):

3.1.1. Одразу з моменту укладення цього Договору, подати заяву (клопотання) до відповідної районної держадміністрації, про зміну цільового призначення Земельної ділянки, що зазначається у п. 1.2. цього Договору, яке Земельна ділянка мала на момент укладення цього Договору, на цільове призначення, за яким Земельну ділянку можна буде використовувати для ведення особистого селянського господарства,

3.1.2. Забезпечити Повіреного повноваженнями, на підставі яких останній здійснюватиме всі функції власника Земельної ділянки, а саме:

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”