ДОГОВІР

купівлі-продажу майна цілісного майнового комплексу

м. Київ                                                                                           «__» _______  2___року

  Сторони за  Договором:

   Юридичні особи за законодавством України ________________ в особі __________________________,що діє на підставі Статуту, надалі іменоване ПРОДАВЕЦЬ, та

__________________________ ,­­­­­­­­­­ створене за законодавством Швейцарії в особі ______________________, що діє на підставі Довіреності, надалі іменоване ПОКУПЕЦЬ, склали дійсний Договір про нижченаведене:

                I. Предмет та умови договору.

  1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати  у  власність  ПОКУПЦЯ майно цілісного майнового комплексу  ______________  ( далі за текстом – об’єкт ).

Основна частина об»єкту знаходиться за адресою: __________________________

До складу об»єкта входять ___________________________________________.

 Характеристика об’єкта:

_________________________________________________________.

В Додатку до Договору можуть вказуватися матеріальний склад обєкта і інші дані.

 1.2. Право  власності  на об’єкт   переходить до ПОКУПЦЯ з моменту підпису Акта прийому-передачі.

1.3. Документами, що підтверджують права власності Продавця на об»єкт є документи, перелік яких вказано в  Додатоку №1 до цього Договору.

                 ІІ.  Вартість об’єкта  та порядок розрахунків 

 2.1. Обумовлена Сторонами оціночна вартість  відчужуваного об’єкта  становить, з урахуванням ПДВ, _____ гривень.

 2.2. Розрахунки за придбаний об’єкт  здійснюються  ПОКУПЦЕМ шляхом  безготівкового перерахування обумовленої  суми з свого рахунку на рахунок ПРОДАВЦЯ  ______ протягом _________днів  з   моменту підписання Договору за умови надання ПРОДАВЦЕМ документів, обумовлених п. 6.1. дійсного Договору.

                  ІІІ. Передача об’єкта  

 3.1. Передача об’єкта здійснюється  ПРОДАВЦЕМ  ПОКУПЦЕВІ в триденний термін з моменту перерахування коштів на рахунок ПРОДАВЦЯ.

3.2. Передача об’єкта ПРОДАВЦЕМ і прийняття об’єкта ПОКУПЦЕМ засвідчується Актом прийому-передачі, який підписується повноважними представниками Сторін за Договором.

         IV. Права та обов’язки Cторін

 4.1. Кожна  із Cторін зобов’язується   виконувати   обов’язки, покладені  на  неї  цим  Договором  та  сприяти  другій  Cтороні у виконанні її обов’язків.

4.2. Сторони    несуть    матеріальну   відповідальність   за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, включно за збитки ( пряма дійсна шкода ), а також додаткові витрати іншої Сторони, що мали місце з причини невиконання або неналежного виконання винною Стороною зобов’язань за Договором згідно з розділом VII .

                   V. Обов’язки Покупця

 5.1. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:

- у  встановлений  цим Договором термін сплатити обумовлену ціну продажу об’єкту;

-  за відсутності перешкод у встановлений цим Договором термін прийняти об’єкт;

- після підписання Акту прийому-передачі переоформлює  необхідні документі, що посвідчують право власності на об»єкт;

 ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”