ДОГОВІР

купівлі-продажу нежитлової будівлі

 Україна, місто Київ                                                                         “_____”_________2014

 Юридична особа за законодавством України, приватне підприємство “_______________”, що у подальшому іменується “Продавець”, в особі  ___________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Юридична особа за законодавством України, Товариство з обмеженою відповідальністю “______________________”, що у подальшому іменується “Покупець”, в особі Директора _____________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які при спільному згадуванні іменуються — Сторонами, а окремо — Сторона, уклали цей  Договір про наступне:

 Стаття 1.

Предмет договору

1.1. За цим Договором Продавець передає у власність Покупцю нерухоме майно, зазначене у п. 1.2. цього Договору, а Покупець зобов’язується прийняти нерухоме майно і сплатити Продавцю його вартість на умовах цього Договору.

1.2. Нерухомим майном, що відчужується Продавцем за цим Договором, є окремо стояча будівля загальною площею 56,8 (п’ятдесят шість цілих і вісім десятих) квадратних метрів, яка розташована на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. _______________, № _______ (надалі — Нерухоме майно).

 Стаття 2.

Обов’язки Сторін

2.1. Продавець за цим Договором зобов’язаний:

2.1.1. протягом 3 (трьох) календарних днів з дати підписання цього Договору передати Покупцю за актом приймання-передачі Нерухоме майно, що зазначається у п. 1.2. цього Договору (надалі — Акт приймання-передачі), який підписується Сторонами у двох примірниках по одному примірнику для кожної із Сторін.

2.1.2. на умовах і в порядку, передбаченому статтею 3 цього Договору, прийняти від Покупця виконання його зобов’язань за цим Договором;

2.1.3. протягом 3 (трьох) календарних днів з дати сплати Покупцем вартості Нерухомого майна, з’явитися до нотаріуса для нотаріального засвідчення цього Договору;

2.1.4. виконувати інші обов’язки, які необхідні для належного виконання цього Договору.

2.2. Покупець за цим Договором зобов’язаний:

2.2.1. Провести повний розрахунок з Продавцем у розмірі і на умовах, зазначених у статті 3 цього Договору;

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”