ДОГОВІР

купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу

 м. Київ                                                                                                           “___” _______ 2014

Ми, що нижче підписалися,

____________________________________________,

 (назва та місцезнаходження органу приватизації) 

в особі _______________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по- батькові) 

яка діє на підставі

____________________________________________

(назва документа) 

(далі - Продавець), з однієї сторони, та

___________________________________________,

(назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові громадянина)

яка(е) зареєстрована(е)

___________________________________________,

(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер) 

в особі _____________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

яка діє на підставі ____________________________

 (назва документа)

(далі – Покупець), з іншої сторони (Покупець та Продавець або сторони), уклали цей Договір про нижчевикладене: 

 1. Мета та предмет цього Договору

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві об’єкт незавершеного будівництва

_________________________________________

(повна назва об’єкта приватизації) 

який розташовується за адресою

________________________________________

на земельній ділянці _________________________

 ((розмір земельної ділянки) підстави для

_________________________________________,

  надання права користування чи права власності)

а Покупець зобов’язується прийняти об’єкт незавершеного будівництва і сплатити за нього ціну відповідно до умов, що визначені в цьому Договорі.

 1.2. Право власності на об’єкт незавершеного будівництва виникає у Покупця з моменту підписання акта приймання-передачі.

 1.3. Відповідно до акта оцінки вартості об’єкта незавершеного будівництва (висновку про вартість майна), який затверджений

_____________________________________________

(ким та коли затверджений)

вартість продажу об’єкта незавершеного будівництва шляхом викупу без ПДВ становить _____________________________гривень.

(сума цифрами та прописом)

Відповідно до пункту 6.1 Закону України “Про податок на додану вартість” податок на додану вартість нараховується у розмірі 20 % бази оподаткування, що становить _______________гривень.

(сума цифрами та прописом)

Вартість об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ  складає _____ грн.

(сума цифрами та прописом) 

1.4. Указаний в цьому Договорі об’єкт незавершеного будівництва продано з урахуванням ПДВ за________________гривень.

(сума цифрами та прописом) 

 2. Порядок розрахунків за придбаний об’єкт незавершеного будівництва

 2.1. Покупець зобов’язаний внести ____________________________

(сума цифрами та прописом)

гривень ПДВ у повному обсязі за придбаний об’єкт незавершеного будівництва протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору.

 2.2. Покупець зобов’язаний внести ________________________________________

 (сума цифрами та прописом)

гривень за придбаний об’єкт незавершеного будівництва без ПДВ протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору. Термін оплати може бути продовжений ще на 30 календарних днів за умови внесення Покупцем не менше 50 відсотків від вищевказаної в цьому пункті суми.

 (Якщо об’єкт незавершеного будівництва продається Продавцем Покупцю з умовою надання відстрочки платежу, нижче приводиться порядок внесення платежів).

 2.3. Розрахунки за придбаний об’єкт незавершеного будівництва здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування всієї суми зі свого рахунка на рахунок Продавця.

 2.4. Розрахунки за об’єкт незавершеного будівництва здійснюються таким чином:

 власні кошти Покупця в сумі __________________________гривень, у тому

(цифрами та прописом)

числі ________________________________ податку на додану вартість, (цифрами та прописом) 

перераховуються з рахунка Покупця ________________________________________________

(номер рахунка та найменування банківської установи)

на рахунок Продавця _________________________________.

(номер рахунка та найменування банківської установи)

3. Передача об’єкта незавершеного будівництва

 3.1. Передача об’єкта незавершеного будівництва здійснюється Продавцем Покупцю у 5-денний термін після оплати Покупцем повної вартості об’єкта незавершеного будівництва, а в разі надання розстрочки платежу – 50 відсотків (для об’єктів незавершеного будівництва житлового призначення – 30 відсотків) вартості цього об’єкта незавершеного будівництва.

3.2. Передача об’єкта незавершеного будівництва Продавцем і прийняття об’єкта незавершеного будівництва Покупцем здійснюється за актом приймання-передачі, який підписується сторонами.

 4. Права та обов’язки сторін

 4.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій стороні у виконанні її обов’язків.

 4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

 5. Обов’язки Покупця

 5.1. В установлений цим Договором термін сплатити вартість продажу об’єкта незавершеного будівництва.

 5.2. В установлений цим Договором термін прийняти об’єкт незавершеного будівництва.

 ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”