Договір

купівлі-продажу залізничних під’їздних колій

М. ______                                                                                             «____» _______ року.

ТОВ___________________, зареєстроване ______________________ року за реєстраційним номером _______________, ідентифікаційний номер за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України ___________, місцезнаходження якого: місто _________, вулиця _____________________________, __________________, пойменоване надалі ПРОДАВЕЦЬ в особі ________ ___________________________, який діє на підставі Статуту, проживає в місті ______ на вулиці ________, ____, кв. ____________,  з однієї сторони та

ТОВ__________________, зареєстроване ____________ року під реєстраційним номером_____________, ідентифікаційний номер за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України , місцезнаходження якого: місто_________, вулиця ____________, пойменоване надалі ПОКУПАТЕЛЬ в особі _______, який діє на підставі Довіреності від ________ року, який проживає в місті ________на улице __________, з іншої сторони,

уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору та інші загальні положення

1.1. За цим договором Продавець продав, а Покупець купив під’їзну колію від  ст. __________________ дирекції перевезень Південно-Західної залізниці до комплексу будівель ___________, розташованих за адресою: _________________

Під’їзна колія являє собою залізничну колію довжиною ____ погонних метрів, призначену для транспортного обслуговування підприємства у взаємодії із залізничним транспортом загального користування.

Технічні характеристики під’їзної колії зазначаються в технічному паспорті.

Невідною частиною цього договору є:

-          Технічний паспорт під’їзної колії;

-          Масштабний план під’їзної колії;

-          Поздовжній та поперечний профілі залізничних колій;

-          Креслення штучних споруд.

1.2. Загальна балансова вартість під’їзних колій відповідно до даних _________________ становить ____________ гривень _______ копійок (____).

1.3. Зазначені вище під’їзні колії належить на праві власності Продавцю на підставі ______________________________________________________________.

1.4. За твердженням представника Продавця будь-які підстави, що створювали б загрозу належному виконанню цього договору (наявність майнових вимог третіх осіб, судового спору щодо предмета договору тощо) відсутні.

1.5. Інформація про перебування предмета договору під податковою заставою в Державному реєстрі застав рухомого майна відсутня, що підтверджується витягом із зазначеного реєстру за N  ________ від ___ ____________ ____ року.

1.6. Уповноважений на укладення цього договору представник Покупця _________________________________володіє достатньою інформацією про під’їзні колії, які відчужуються, задоволений їх якісним станом, встановленим шляхом внутрішнього огляду до укладення цього договору, ним не виявлено під час огляду будь-яких дефектів та недоліків, про які не було повідомлено Продавцем.

1.7. Відповідні органи управління Продавця та Покупця надали згоду на укладання цього Договору в установленому їх статутними документами порядку, що підтверджується __________.

1.8. На момент підписання цього Договору технічна документація на під’їзні колії передана Продавцем Покупцю.

1.9. Продавець передає Покупцеві під’їзні колії, які є предметом цього договору, у день нотаріального посвідчення цього договору. Приймання-передача оформляється сторонами відповідним актом.

2. Ціна договору та порядок проведення розрахунків

2.1. За погодженням сторін продаж під’їзних колій вчиняється за ____________ (____________) гривень _____ копійок, в тому числі ПДВ ______________________ (_____________) гривень, що сплачуються Покупцем на рахунок Продавця (рахунок №_____ у ______________в м. _________, МФО ___________, код ___________) протягом ____ днів з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.

3. Виникнення права власності

3.1. Покупець набуває право власності на відчужені за цим договором під’їзні колії з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”