Договір

про спільне володіння, користування і розпорядження майном,

що знаходиться у спільній частковій  власності

село ______                                                                           “___”  вересня 20_____р.

Києво-Святошинський район

Київська область

          Громадяни України, що нижче підписалися (далі – Співвласники), як власники майнових паїв,  визначених  в результаті паювання майна КСП “_________”у зв’язку з його реформуванням, керуючись ст. 7 Закону України “Про колективне сільськогосподарське підприємство ”, ст. 113 Цивільного кодексу України та іншими нормативними актами, укладений цей договір про таке:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Співвласники домовились спільно володіти, користуватись і розпорялжатися майном (далі –Майно ), яке вони погоджуються отримати у спільну часткову власність як єдиний майновий комплекс згідно з цим договором та іншими угодами, укладеними між ними.

1.2. Перелік майна, яке буде передане Співвласникам, наданий ліквідаційною комісією і наведений в Додатку 1 до цього договору.

1.3. Частка кожного Співвласника у праві спільної власності на Майно визначене нижче в договорі у відсотковому та грошовому виразі . Зміна загальної кількості і вартості Майна  не спричиняє зміну частки Співвласника у відсотковому виразі .

1.4. З метою більш ефективного використання Майна Співвласники домовились передати його за цивільно-правовим договором оренди .

1.5. Майно, яке недоцільно використовувати в господарському обороті, передається юридичній особі на зберігання .

 2. ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

З метою оперативного вирішення питань, що виникають в процесі виконання Договору, Співвласники делегують  ____________________

паспорт серії__________ , № _______ , виданий “ ____” __________ 19__ р.

_________________________________________,  який проживає

                  ( назва органу, який видав паспорт )

за адресою с. _____________  ( далі – Уповноважений ), повноваження представляти їх інтереси при отримані Майна від ліквідаційної комісії КСП “______________”, укладенні договорів про передачу Майна і від їх імені підписати ці договори.

2.2 Уповноваженому надаються права:

- отримати Майно від ліквідаційної комісії КСП “____________” з підписанням акта приймання – передачі;

- вести переговори з приводу умов укладення договорів про передачу Майна;

- підписати від імені Співвласників договори про передачу Майна ;

- здійснити передачу Майна іншій стороні за актом приймання – передачі ;

- контролювати виконання договорів про передачу Майна;

- представляти інтереси Співвласників в суді, господарському суді при розгляді спорів,      що стосуються укладення та виконання договорів  про передачу Майна

2.3   За виконання своїх обов’язків Уповноважений одержує винагороду в розмірі____ (____) гривень на рік з доходів, отриманих як орендна плата за використання Майна.

2.4   У випадку вчинення Уповноваженим дій, яківиходять за межі його повноважень, він відшкодовує Співвласникам завдані цим збитки.

2.5   Для здійсненя контролю за виконанням Уповноваженим його обов’язків, що випливають з цого договору, Співвласники обирають спостережну раду у кількості 3 членів. Спостережна рада заслуховує щорічні звіти Уповноваженого про хід виконання цього договору, готує для колективу Співвласників рекомендації щодо можливості продовження строку його дії, внесення змін та доповнень.

2.6   В разі виявлення невідповідності дій Уповноваженого при виконанні Договору його умовам Спостережна рада вправі ініціювати скликання зборів всіх Співвласників для вирішення питання про обрання нового Уповноваженого.

3.  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  ЧАСТКОЮ  У  ПРАВІ  СПІЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ            НА   МАЙНО

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”