Договір

про спільне володіння, користування і розпорядження земельними частками (паями)

 

село ______                                                              “___” _______ 20___ р.

район Києво-Святошинський

область Київська

          Громадяни України, що нижче підписалися (далі – Співвласники), як власники земельних часток (паїв),  визначених  в результаті паювання земель колективної власності КСП “________” у зв’язку з його реформуванням в 2000 році, керуючись ст. 86, 87, 88 Земельного Кодексу України, ст. 113 Цивільного Кодексу України, ст. 4 та 14 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір про таке:

1     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Співвласники домовились спільно володіти, користуватись і розпоряджатися земельними частками (далі – Паї), які вони погоджуються використовувати на засадах спільної часткової власності єдиним земельним масивом згідно з цим договором та іншими угодами, укладеними між ними.

1.2. Перелік паїв, які виділені Співвласникам, визначений рішенням сесії ________ сільської ради у відповідності з Законом України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)” та рекомендаціями Мінагрополітики, Держкомзему  і ААН України.

1.3. Частка кожного Співвласника у праві спільної власності на Паї є однаковою і не залежить від площі земельної ділянки визначеної йому державним актом на право приватної власності на земельні частки (паї).

1.4. З метою більш ефективного використання Паїв Співвласники домовились передати їх за договором (договорами) оренди, зареєстрованими в установленому порядку в _________ сільській раді, підприємству “______”.

 2. ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

2.1. З метою оперативного вирішення питань, що виникають в процесі виконання Договору, Співвласники делегують  ____________, паспорт серії СН  №_______, виданий____ липня 19___ р. Шевченківським РУ ГУ РВ МВС України в м. Києві,  який проживає за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. _______________ ( далі – Уповноважений ), повноваження представляти їх інтереси при проведенні переговорів, оформленні та отриманні документів пов’язаних з набуттям права володіння Паями.

2.2.  Уповноваженому надаються права:

- отримувати документи про виділення Паїв в натурі на основі рішення __________ сільської ради та Києво-Святошинської райдержадміністрації;

- підписувати документи про виділення земельних паїв в натурі та про встановлення межових знаків;

- отримувати в райдержадміністрації для видачі власникам Паїв державні акти про право власності на земельні частки (паї);

- вести переговори з приводу умов використання Паїв;

- підписувати від імені Співвласників договори про передачу паїв  в тимчасове користування на умовах оренди;

- здійснювати передачу Паїв іншій стороні за актами приймання–передачі;

- контролювати виконання договорів про оренду Паїв;

- представляти інтереси Співвласників в суді, господарському суді при розгляді спорів, що стосуються використання Паїв, укладення та виконання договорів  про їх оренду;

- від імені усіх чи певної групи власників Паїв вести переговори про продаж Паїв для приєднання їх до складу земель резерву сільської ради;

- вносити пропозиції стосовно здійснення обміну Паїв між пайовиками на основі договорів міни;

-     оформляти документи щодо проведення обміну Паїв;

- розглядати заяви інших власників Паїв щодо приєднання до договору під час його дії та виносити це питання на розгляд зборів учасників цього договору.

 2.3. У випадку вчинення Уповноваженим дій, які виходять за межі наданих йому повноважень та які нанесли реальну матеріальну шкоду власникам паїв, він відшкодовує Співвласникам завдані цим збитки.

2.4. Для здійснення контролю за виконанням Уповноваженим його обов’язків, що випливають з цього договору, Співвласники обирають спостережну раду у кількості 5 членів. Спостережна рада заслуховує щорічні звіти Уповноваженого про хід виконання цього договору, готує для колективу Співвласників рекомендації щодо можливості продовження строку його дії, внесення змін та доповнень.

2.5.В разі виявлення невідповідності дій Уповноваженого при виконанні Договору його умовам, Спостережна рада вправі ініціювати скликання зборів Співвласників для вирішення питання про обрання нового Уповноваженого.

 3.  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  ЧАСТКОЮ  У  ПРАВІ СПІЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ  НА   ПАЇ

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПОВНИЙ ТЕКСТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ЧИ РОЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ДОГОВІР, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАХИЩАТИМЕ ВАШІ ПРАВА ТА НАЙПОВНІШЕ ВРАХОВУВАТИМЕ ВАШІ ІНТЕРЕСИ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ “СТОЛИЧНЕ ЮРИДИЧНЕ БЮРО”